Zochova 6-8, Bratislava 811 03, Slovensko
Podmienky používania
 • Ďakujeme za používanie web stránok Bearning a našich služieb.
 • Vlastníkom tejto web stránky je Bearning, s.r.o., Zochova 6-8, 81103 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 755 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45160/B a stránku prevádzkuje Bearning, s.r.o. a/alebo Bearning LLC., zapísaná v štáte Delaware, USA, po číslom 5954301. so sídlom v Rockville, Maryland, USA. (ďalej pre všetky len “Bearning” alebo „my“).
 • Prezeraním tejto web stránky súhlasíte s týmito podmienkami používania (vrátane súvisiacich podmienok, ako Politika ochrany súkromia a Používanie cookies) a ste nimi právne viazaný. Tieto podmienky používania môže Bearning kedykoľvek modifikovať.
 • Aby ste mohli prezerať niektoré časti stránky (napr. E-learning) a využíva naše služby, musíte sa zaregistrovať a vytvoriť si Bearning účet vyplnením registračného formuláru. Zaregistrovať sa na Bearning je možné aj pomocou vášho už existujúceho účtu v inej službe (napr. LinkedIn). Používanie alebo prístup na stránku Bearning pre osoby mladšie ako 16 rokov sú zakázané.
 • Svojou registráciou súhlasíte s poskytnutím kompletných a presných informácií, ako aj s udržiavaním a aktualizáciou týchto informácií počas využívanie služieb Bearning. Odporúčame vám udržiavať svoje prihlasovacie údaje ako dôverné. Bearning nie je zodpovedný za neautorizovaný prístup k vášmu účtu.
 • Rozsah Bearning služieb, na ktoré máte prístup, závisí od zvoleného predplatného. Niektoré časti Bearning služieb sú platené a budete mať ku nim prístup, keď uhradíte príslušný poplatok. Bearning môže ponúkať viacero typov predplatného, príslušné predplatné si vyberáte vy. Aktuálne ceny predplatného sú dostupné na našej web stránke. Bearning neposkytuje refundáciu platieb za predplatné.
 • Obsah tohoto webu slúži len ako všeobecná informácia. Bearning môže kedykoľvek meniť obsah tohoto webu bez upozornenia
 • Bearning sa snaží udržiavať obsah tejto stránky aktuálny a priebežne meniť a zlepšovať tieto naše služby. Bearning však neposkytuje žiadne záruky na presnosť, aktuálnosť, kompletnosť ani účelnosť informácií a dokumentov na tejto webovej stránke.
 • Bearning vynakladá všetko úsilie, aby bola webová stránka dostupná v súlade s aktuálnymi štandardami. Napriek tomu, Bearning nie je zodpovedný za dočasnú nedostupnosť stránky a služieb, spôsobenú technickými problémami.
 • Bearning nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne straty ani škody používateľov tejto stránky.
 • Táto webstránka obsahuje linky a prepojenia na tretie strany a iné web stránky. Bearning nemá žiadnu zodpovednosť za obsah týchto linkov a prepojení. Používanie týchto linkov a prepojení zo stránky Bearning neznamená odporúčanie Bearningu na ich používanie.
 • Neautorizované používanie tejto web stránky je zakázané. Každý používateľ tejto stránky berie na vedomie, že jeho/jej Bearning účet je osobný a súhlasí s používaním obsahov a služieb len osobne. Nie ste oprávnený/á nikomu poskytnúť svoje Bearning heslo, ani nikomu dovoliť vstupovať do vášho Bearning účtu, ani nijakým spôsobom vystaviť svoj Bearning účet riziku. Tiež nie je povolené vstupovať do cudzieho Bearning účtu.
 • Akékoľvek spory vyplývajúce z používanie tejto web stránky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a USA.

© 2016 Bearning, s.r.o. a Bearning LLC.

Všetky práva vyhradené.


Copyright: Táto webstránka obsahuje know-how, dokumentáciu a design vlastnený spoločnosťou Bearning.


Všetky informácie a obsah tohoto webu nesmú byť v žiadnej forme reprodukované, publikované ani používané treťou stranou, okrem:

 • Tlačenie a sťahovanie obsahu na súkromné/nekomerčné účely
 • Registrovaní používatelia sú oprávnení používať obsah tohto webu v súlade s ich plánom