Zochova 6-8, Bratislava 811 03, Slovensko
Zásady ochrany osobných údajov
 • Ako je uvedené v Podmienkach používania, vlastníkom tejto web stránky je Bearning, s.r.o. a stránku prevádzkuje Bearning, s.r.o. a/alebo Bearning LLC (ďalej pre obe len “Bearning”). Bearning používa na svojich web stránkach a na pridružených web stránkach cookies. Vaše súkromie na Bearning webových stránkach je pre nás veľmi dôležité a zaväzujeme sa ho chrániť. Tieto zásady definujú, čo robíme s vašimi osobnými údajmi.
 • Váš súhlas so Zásadami používania cookies, v súlade s Podmienkami používania Bearning web stránok, nám umožňuje používať cookies od Vašej prvej návštevy našich webových stránok zakaždým, keď navštívite naše webové stránky. Prečítajte si prosím aj Zásady používania cookies.
 • Zhromažďovanie osobných informácií

  Nasledujúce typy osobných informácií sa môžu zhromažďovať, ukladať a používať:
  • Informácie o Vašom počítači vrátane Vašej IP adresy, geografickej polohy, typu prehliadača a verzie operačného systému;
  • Informácie o Vašich návštevách našej web stránky a používaní tejto webovej lokality vrátane zdroja, dĺžky návštevy, zobrazení stránok a navigačných ciest webových stránok;
  • Informácie, ktoré zadáte, keď sa zaregistrujete na našich webových stránkach, ako napr. vaša e-mailová adresa;
  • Informácie, ktoré zadáte pri vytváraní a používaní svojho účtu na našich webových stránkach (napr. vaše meno, e-mail, spoločnosť, telefónne číslo, profilové obrázky atď.);
  • Informácie, ktoré zadáte pri používaní služieb na našej webovej stránke;
  • Informácie, ktoré sú generované pri používaní našich webových stránok, vrátane prípadov, kedy, ako často a za akých okolností ju používate;
  • Informácie obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám zašlete e-mailom alebo prostredníctvom našich webových stránok, vrátane komunikačného obsahu a dát;
  • Akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám zašlete.
  Predtým, ako nám poskytnete osobné údaje inej osoby, musíte získať súhlas tejto osoby so zverejnením a spracovaním týchto osobných údajov v súlade s týmito zásadami.
 • Používanie osobných údajov

  Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom našich webových stránok, budú použité na účely špecifikované v týchto zásadách alebo na príslušných podstránkach webovej stránky. Vaše osobné údaje môžeme použiť na:
  • Spravovanie našich webových stránok;
  • Personalizáciu našich webových stránok pre vás;
  • Umožnenie Vášho využívania služieb dostupných na našej webovej stránke;
  • Poskytovanie služieb zakúpených prostredníctvom našich webových stránok;
  • Posielanie výpisov, faktúr a upomienok o platbách, a prijímanie platieb od Vás;
  • Zasielanie e-mailových upozornení, ktoré ste si výslovne vyžiadali;
  • Zasielanie nekomerčných oznámení;
  • Riešenie otázok a sťažností týkajúcich sa našich webových stránok;
  • Udržiavanie bezpečnosti našich webových stránok a predchádzanie podvodom;
  • Overenie súladu s podmienkami upravujúcimi používanie našich webových stránok (vrátane monitorovacích správ zasielaných prostredníctvom našich webových stránok);
  • Zasielanie e-mailového bulletinu, ak ste ho požiadali (môžete nás kedykoľvek informovať, ak nebudete bulletin vyžadovať);
  • Štatistické informácie o našich užívateľoch a výsledky ich činnosti na našich webových stránkach (bez špecifikácie Vašich osobných údajov);
  • Iné použitie.
  Vaše nastavenia ochrany osobných údajov môžu byť použité na obmedzenie zverejňovania Vašich informácií na našich webových stránkach a môžu byť upravené pomocou kontroly ochrany osobných údajov.
  Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme poskytovať vaše osobné údaje žiadnej tretej strane.
 • Zverejňovanie osobných informácií

  Vaše osobné údaje môžeme zverejniť v rozsahu, v akom to od nás vyžaduje zákon, alebo s cieľom obhajovať naše zákonné práva.
  Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť niektorým z našich zamestnancov, poisťovateľov, profesionálnym poradcom, agentom, dodávateľom alebo subdodávateľom, ako je to primerane nevyhnutné na účely uvedené v týchto zásadách.
  S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách nebudeme poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám.
 • Medzinárodné prenosy údajov

  Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uložené, spracované a prenášané medzi niektorou z krajín, v ktorých pôsobíme s cieľom používať tieto informácie v súlade s týmito zásadami.
  Osobné údaje, ktoré publikujete na našej webovej lokalite alebo ich predložíte na zverejnenie na našej webovej stránke, môžu byť k dispozícii prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť zneužitiu takýchto informácií inými osobami.
  Akceptovaním týchto zásad výslovne súhlasíte s prenosom osobných údajov opísaných v tejto časti.
 • Zachovanie osobných údajov

  Bearning dodržiava zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania a vymazávania osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, ako je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.
  Vaše osobné údaje zvyčajne vymazávame takto:
  • osobné údaje sa odstránia na vašu žiadosť
  • osobné údaje sa odstránia 365 dní po poslednom prihlásení do Vášho účtu Bearning
  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia budeme uchovávať dokumenty (vrátane elektronických dokumentov), ktoré obsahujú osobné údaje:
  • V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon;
  • Ak sa domnievame, že dokumenty môžu byť relevantné pre akékoľvek prebiehajúce alebo budúce súdne konania;
  • S cieľom uplatniť alebo obhajovať naše zákonné práva.
 • Bezpečnosť Vašich osobných údajov

  Bearning prijíma primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa zabránilo strate, zneužitiu alebo zmene Vašich osobných údajov. Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete, budeme uchovávať na bezpečných serveroch (chránených heslom a firewallom).
  Všetky elektronické finančné transakcie prostredníctvom našich webových stránok budú chránené technológiou šifrovania.
  Akceptovaním týchto zásad beriete na vedomie, že prenos informácií cez internet je sám o sebe nezabezpečený a nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov odosielaných cez internet.
  Akceptovaním týchto zásad sa zaväzujete uchovávať heslo, ktoré používate na prístup k našej webovej stránke, ako dôverný údaj. Bearning Vás nebude žiadať o Vaše heslo (s výnimkou prípadov, keď sa prihlasujete na naše webové stránky).
 • Zmeny

  Tieto zásady môže Bearning z času na čas aktualizovať publikovaním novej verzie na našej webovej lokalite. Túto stránku by ste mali príležitostne kontrolovať, aby ste rozumeli prípadným zmenám týchto zásad. Na zmeny týchto zásad Vás môžeme upozorniť prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom súkromných správ systému na našich webových stránkach.
 • Vaše práva

  Môžete nás žiadať, aby sme Vám poskytli akékoľvek osobné údaje, ktoré o Vás držíme; poskytovanie takýchto informácií môže byť spoplatnené a Bearning môže požadovať dodanie dokladu o vašej identite (napr. Notársky overenú kópiu ID alebo pasu). Osobné údaje, ktoré požadujete, môžeme držať v rozsahu povolenom zákonom.
  Bearning nepoužíva žiadne osobné údaje na marketingové účely. Avšak aj tak máte právo požadovať od nás kedykoľvek nevyužívanie Vašich osobných údajov na marketingové účely.
 • Webové stránky tretích strán

  Bearning webová stránka obsahuje hypertextové odkazy a podrobnosti webových stránok tretích strán. Bearning nemá žiadnu kontrolu a nie je zodpovedný za zásady ochrany osobných údajov a praktiky tretích strán.
 • Aktualizácia informácií

  Ak je potrebné Vaše osobné údaje opraviť alebo aktualizovať, prosíme Vás o informovanie o tejto skutočnosti.
 • Cookies

  Naša webová stránka používa cookies. Ďalšie informácie nájdete v časti "Používanie cookies".