Bottova 2A, Bratislava 811 09, Slovensko
Testy SKRIPTÁ

Otestuj sa

Prihláste sa a vyskúšajte si grátis 10 vzorových otázok z rôznych kapitol Bearning E-learningu. Uvidíte, čo sa môžete naučiť s Bearningom.

Testy SKRIPTÁ

Riadenie banky a stratégia

Moderné bankovníctvo, Požiadavky akcionárov v konkurenčnom a regulačnom prostredí, Strategické riadenie banky, Vyvážené riadenie banky metódou Balanced Scorecard

Testy SKRIPTÁ

Kontroling a vnútorné ceny

Súvaha a významné bilančné položky, Kľúčové finančné ukazovatele, Výkaz ziskov a strát, Vnútorné ceny (FTP), rekonciliácia

Testy SKRIPTÁ

Riadenie aktív a pasív ALM

Riadenie aktív a pasív (riadenie bilancie), Riadenie úrokových gapov, Riadenie likvidity, Riadenie portfólia dlhopisov

Testy SKRIPTÁ

Riadenie rizík

Kreditné riziko, Trhové riziká (úrokové, devízové), Riziko likvidity, Operačné riziko

Testy SKRIPTÁ

Treasury a finančné trhy

Peňažný trh, Dlhopisy a úrokový trh, Devízový trh, Akcie, Komodity

Testy SKRIPTÁ

Banková regulácia

Princípy regulácie, Bazilejské pravidlá, Banková regulácia v Európe, EBA (Európska finančná autorita) smernice

Testy SKRIPTÁ

Privátne bankovníctvo

Privátni klienti a segmentácia, Produkty privátneho bankovníctva, Riadenie portfólia, Analýza rizík privátnych klientov, Daňové a legislatívne aspekty

Testy SKRIPTÁ

MiFID II a MiFIR

EU regulácia finančných trhov; Jednotný trh investičných služieb; Ochrana investorov; Transakčný reporting

Testy SKRIPTÁ

Fintech

Využitie nových technológií v finančnom sektore, spolupráca IT a tradičného bankovníctva, Fintech produkty a služby

Testy SKRIPTÁ

Treasury Sales

Treasury Customer Desk, Typické trhové riziká bankových klientov, Produkty Treasury Sales, Hedging a stratégie zabezpečenia

Testy SKRIPTÁ

Blockchain

Princíp fungovania, Zdieľaná databáza, Konsenzuálne modely, Asymetrická kryptografia a hash funkcia, Smart kontrakty, Využitie blockchainu

PRIPRAVUJE SA

Opcie

Konvencie trhu s opciami a implicitná volatilita, Opcie Call/Put, rizikové faktory Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho

PRIPRAVUJE SA

Peňažný trh

Základné produkty (depozitum, CD, T-bill, CP), Konvencie na peňažnom trhu, Referenčné sadzby, Jednoduché deriváty peňažného trhu

PRIPRAVUJE SA

Devízový trh

Základné nástroje devízového trhu (spot, outright, swap), Konvencie, Jednoduché deriváty na devízovom trhu

PRIPRAVUJE SA

Dlhodobé úrokové sadzby a dlhopisy

Dlhové nástroje finančného trhu (dlhopisy), konvencie na trhu Fixed Income, Základné deriváty (úrokové swapy)

PRIPRAVUJE SA

ALM modelovanie

Mapovanie bilančných položiek z pohľadu likvidity a úrokového profilu, Tvorba modelov pre produkty bez definovanej splatnosti, Replikačné portfóliá

PRIPRAVUJE SA

Štruktúrované produkty

Tvorba štruktúr na finančnom trhu, typické podkladové aktíva, nástroje, štruktúrované vklady, investičné certifikáty

PRIPRAVUJE SA

ALCO - výbor pre riadenie aktív a pasív

Zloženie ALCO výboru, Riziková politika, stratégie a limity, Dokumentácia a podklady, Rozhodovací proces